A A A
a a a

O firmie

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu został utworzony na mocy Uchwały nr 841/XLV/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2002 roku.

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu jest:

  • zarządzanie i administrowanie lokalowym zasobem stanowiącym własność oraz pozostającym w użytkowaniu Gminy oraz częściami wspólnymi w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a których członkiem jest Gmina wraz z infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem obiektów budowlanych,
  • reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych objętych rewitalizacją budynków oraz prowadzenie inwestycji w ramach rewitalizacji budynków stanowiących wyłączną własność Gminy,
  • tworzenia nowych lokali socjalnych i komunalnych poprzez budowę oraz adaptację lub zmianę sposobu użytkowania lokali już istniejących.

 

Art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) obliguje władze publiczne do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności do przeciwdziałania bezdomności, wspierania rozwoju budownictwa socjalnego oraz popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Z powyższych założeń wynikają liczne uregulowania oraz rozstrzygnięcia ustawodawcze, zobowiązujące samorządy do podejmowania tego typu działań.
Do zadań własnych gminy, w świetle art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb, mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Gmina wykonuje powyższe zadania wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. Art. 20 ust.1 w/w ustawy mówi, iż w celu realizacji tych zadań gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.