a a a
A A A

Biuro Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Kierownik Biura - Katarzyna Wilk

tel. 32 290-18-46

e-mail: k.wilk@mzzl.pl

 

Do zadań Biura należy obsługa kadrowo- płacowa, kancelaryjna i informatyczna w zakresie:• kompleksowego prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe),

• przygotowywania postępowań dotyczących naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy,

• ewidencji i rozliczania czasu pracy,

• planowania i organizowania szkoleń BHP oraz spraw dotyczących badań lekarskich,

• prowadzenia spraw dotyczących nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,

• sporządzania deklaracji wpłat oraz informacji do PFRON,

• przygotowywania projektów dokumentacji zarządczej oraz zarządzeń dotyczących organizacji pracy
w Zakładzie,

• naliczanie wynagrodzeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz naliczanie innych
należności pracowniczych,

• prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz
pozostałych tytułów,

• prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zagadnień z tytułu ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozostałych ubezpieczeń,

• prowadzenia spraw związanych z obsługą Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych,

• pełnienia funkcji doradczych w odniesieniu do wszelkich problemów z obszaru zarządzania
personelem pojawiających się między kierownictwem Zakładu a pracownikami,

• obsługi organizacyjno-biurowej kancelarii i sekretariatów,

• prowadzenia składnicy akt,

• administrowania systemami informatycznymi, siecią komputerową, stroną internetową i centralą
telefoniczną oraz sprzętem telekomunikacyjnym i informatycznym,

• archiwizowania baz danych Zakładu,

• zarządzania pomieszczeniem przeznaczonym do składowania rzeczy ruchomych pozostawionych
w pustostanach przez byłych najemców Zakładu,

• współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działalności biura.