A A A
a a a

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Kierownik Działu - Katarzyna Wilk

tel. 32 290-18-46

e-mail: k.wilk@mzzl.pl


 

Do zadań działu należy:

 1. W zakresie obsługi kadrowo- płacowej Zakładu:
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe),
 • przygotowywanie postępowań dotyczących naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy,
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 • planowanie i organizowanie szkoleń BHP oraz spraw dotyczących badań lekarskich,
 • prowadzenie spraw dotyczących nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,
 • sporządzanie deklaracji wpłat oraz informacji do PFRON,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz naliczanie innych należności pracowniczych,
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych tytułów,
 • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zagadnień z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz pozostałych ubezpieczeń.
 1. W zakresie obsługi organizacyjnej:
 • obsługa organizacyjno-biurowa kancelarii i sekretariatu,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń, umów i wniosków o zamówienia publiczne,
 • prowadzenia składnicy akt.
 1. W zakresie obsługi informatycznej:
 • administrowanie systemami informatycznymi i siecią komputerową,
 • administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej,
 • administrowanie centralą telefoniczną oraz sprzętem telekomunikacyjnym i informatycznym,
 • archiwizowanie baz danych Zakładu.