A A A
a a a

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mzzl.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Deklaracja została sporządzona przez firmę id Design Adam Cyroń, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 16, NIP: 6341758327.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów (nie posiadają warstwy tekstowej). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były w sposób poprawny,
  • część opublikowanych zdjęć umieszczonych na stronie internetowej nie posiada opisu alternatywnego,
  • zamieszczone odnośniki do innych stron www nie posiadają opisu alternatywnego,
  • część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków,
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Skróty klawiaturowe
Na naszej stronie internetowej można także posługiwać się tylko za pomocą klawiatury, bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki). Ponadto są na niej dostępne wyłącznie podstawowe skróty klawiaturowe (np. powiększenie/pomniejszenie czcionki ekranowej klawiszami CTRL oraz „+” lub „-”).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności, adres poczty elektronicznej koordynator@mzzl.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, z dostępnością której wystąpił problem oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu możliwy jest w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail): koordynator@mzzl.pl,
  • telefonicznie na nr 32 290 18 62,
  • korespondencję pisemną na adres: 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 10a.

 

1. Budynki przy ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu: DYREKCJA

1.1 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek A oraz B posiadają bariery architektoniczne w postaci schodów zewnętrznych.
W celu przystosowania kompleksu obiektów przy ul. Partyzantów 10a do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono pokój nr 34 na parterze budynku C. Budynek C jako jedyny jest dostępny z poziomu terenu, bez dodatkowych barier architektonicznych. Posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz wystarczające szerokości drzwi, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

1.2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Szerokość korytarzy budynku C pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa prowadząca do pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na drugiej kondygnacji. Pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowane jest na parterze. W budynku nie ma windy.

1.3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynkach kompleksu przy ul. Partyzantów 10a nie ma pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

1.4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem głównym do budynku A nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku B.

1.5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Na teren kompleksu budynków przy ul. Partyzantów 10a można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1.6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie tego faktu, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy.

 

2. Budynek przy ul. Modrzejowskiej 32a: Centrum Obsługi Najemców (CON, budynek FORUM - I piętro).

2.1 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Lokal jest dostępny z poziomu terenu natomiast nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przed wejściem znajduje niewielki stopień. Zaleca się osobom ze szczególnymi potrzebami wcześniejsze umówienie wizyty w budynku przy ul. Partyzantów 10a.

2.2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Lokal nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, natomiast jest winda.

2.3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W lokalu oraz przy wejściu nie ma pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2.4 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych.

2.5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2.6 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie tego faktu, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy.