A A A
a a a

Dział Inwestycji i Remontów

Kierownik Działu - Małgorzata Mróz

tel. 32 290-18-51
e-mail: m.mroz@mzzl.pl

 

Do zadań działu należy nadzór i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynków, lokali oraz urządzeń infrastruktury technicznej będących w zarządzie Zakładu, w szczególności:

 1. W zakresie nadzoru technicznego:
 • opracowywanie lub zlecanie wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej remontów i inwestycji,
 • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy inwestorskie),
 • występowanie o warunki techniczne przyłączenia mediów,
 • wydawanie warunków technicznych, opiniowanie i wydawanie zezwoleń na wejście na administrowany teren podmiotom zewnętrznym,
 • zlecanie wszelkich niezbędnych ekspertyz budowlanych,
 • nadzór i organizacja okresowych technicznych przeglądów budynków,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych,
 • uczestnictwo w wizjach lokalnych,
 • ustalanie potrzeb remontowych,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego,
 • planowanie, gospodarowanie środkami przeznaczonymi na konserwację i remonty budynków, lokali i urządzeń infrastruktury technicznej,
 • planowanie, realizacja i kontrola zakupów inwestycyjnych, rozliczanie materiałów powierzonych i pochodzących z odzysku,
 • realizacja zadań prewencyjnego utrzymania ruchu dla instalacji, systemów i urządzeń,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie planowania i przygotowania procesów inwestycyjnych, przetargów i zamówień,
 • nadzór nad bezpieczeństwem obiektów w zakresie monitorowania i transmisji sygnałów pożarowych,
 • nadzór i organizacja dyżuru w zakresie przyjmowania zgłoszeń awarii,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego.
 1. W zakresie utrzymania technicznego budynków i lokali oraz urządzeń infrastruktury technicznej:
 • wykonywanie remontów i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych,
 • usuwanie bieżących awarii wodno-kanalizacyjnch, elektrycznych, stolarskich, dekarskich itp.,
 • planowanie, organizowanie oraz kontrola prac związanych z pielęgnacją zieleni.