A A A
a a a

Dział Lokali Użytkowych

Dział Lokali Użytkowych

 

telefon:               32 290-18-34

e-mail:                lokaleuzytkowe@mzzl.pl

 

Do zadań Działu Lokali Użytkowych należy:

 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Sosnowiec, we wspólnotach mieszkaniowych oraz budynkach prywatnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu,
 • przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali użytkowych oraz garaży,
 • analiza rynku lokali użytkowych i powierzchni reklamowych na terenie Gminy Sosnowiec oraz miast ościennych w zakresie popytu, struktury potencjalnych najemców, wysokości stawek czynszowych,
 • poszukiwanie podmiotów do najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych, prowadzenie negocjacji warunków umowy, w tym wysokości stawki czynszowej oraz przygotowywanie umów najmu i sprawowanie kontroli nad realizacją warunków w nich zawartych.

Wynajem lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu odbywa się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 498 z dnia 15 września 2020 roku. Wybór najemców odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego lub w trybie bezprzetargowym.

 

Podstawy prawne:

 • Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 498 z dnia 15 września 2020 r.)
 • Uchwała Nr 130/VI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 236 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynajęcia na preferencyjnych warunkach lokali lub pomieszczeń użytkowych stanowiących zasób Gminy Sosnowiec organizacjom pozarządowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych na rzecz mieszkańców Sosnowca.

 

Do pobrania:

 • Oferta przetargowa
 • Oferta najmu w trybie bezprzetargowym
 • Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Klauzula informacyjna
 • Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych

 

Dział Lokali Mieszkalnych

 

telefon:                32 290-18-37
e-mail:                lokalemieszkalne@mzzl.pl

 

Do zadań Działu Lokali Mieszkalnych należy:

 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o zamianę lokali komunalnych, wniosków o ustalenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy oraz prowadzenie banku zamian lokali mieszkalnych,
 • przydzielanie lokali komunalnych osobom uprawnionym do najmu przez Prezydenta Miasta Sosnowca,
 • składanie ofert najmu socjalnego lokali na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu oraz tymczasowych pomieszczeń na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu, a także monitorowanie i przedłużanie umów najmu zawartych na czas określony,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami oraz innymi podmiotami, dotyczącej dłużników podmiotów obcych zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Sosnowiec,
 • prowadzenie bieżącej analizy oraz monitorowanie stanu pustostanów pod kątem efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

 

O najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec mogą ubiegać się pełnoletnie osoby, których warunki zamieszkiwania wymagają poprawy, a które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

 1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny ubiegającego się z nim o najem lub osoby z nim zamieszkującej, niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy ubiegającego się z nim o najem lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 10 m² powierzchni mieszkalnej,
 2. zamieszkują w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
 3. pozostają bezdomne na skutek braku miejsca zamieszkania, jeżeli fakt bezdomności potwierdzony zostanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,
 4. opuszczają domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli przed umieszczeniem posiadały miejsce zamieszkania na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mają osoby, których średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest:

 • nie wyższy niż 200 % kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tj. 2.676,88 zł
 • nie wyższy niż 150 % kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym, tj. 2.007,66 zł

 

Prawo do ubiegania się o najem lokalu oddawanego do remontu przez przyszłego najemcę mają osoby, które:

 1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;
 2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do otrzymania lokalu:
 • nie wyższy niż 400 % kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tj. 5.353,76 zł
 • nie wyższy niż 250 % kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym, tj. 3.346,10 zł

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyjmuje i rozpatruje Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późniejszymi zmianami)
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2021 – 2026 (Uchwała Nr 765/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 r.)
 • Zasady oraz kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec (Uchwała Nr 704/XL/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 kwietnia 2021 r.)
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 446 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 347 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec.
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 844 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

 

Do pobrania:

 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
 • Wniosek o ustalenie stosunku najmu
 • Deklaracja o wysokości dochodów
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
 • Zaświadczenie o dochodach