a a a
A A A

Biuro Najmów Lokali

tel. 32 290-18-37
e-mail: biuro.najmow@mzzl.pl

 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek             700 - 1700
wtorek - czwartek   700 - 1300
piątek                          nie obsługuje interesantów

Do zadań Biura Najmów Lokali należy:

· przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o zamianę lokali komunalnych, wniosków o ustalenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy oraz prowadzenie banku zamian lokali mieszkalnych,

· przygotowywanie i uczestnictwo w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz przygotowywanie projektów list osób uprawnionych do zamiany lokali mieszkalnych oraz uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,

· przydzielanie lokali komunalnych osobom uprawnionym do najmu przez Prezydenta Miasta Sosnowca,

· przydzielanie lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego oraz monitorowanie i przedłużanie umów najmu zawartych na czas określony,

· Przetargi  na wynajem lokali mieszkalnych z czynszem wolnym oraz przetargi na wynajem lokali użytkowych i garaży, zgodnie z obowiązującymi regulaminami stanowiącymi załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Sosnowca,

· kompleksowe prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Sosnowiec, we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz budynkach prywatnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu,

· analizowanie rynku lokali użytkowych i powierzchni reklamowych na terenie Gminy Sosnowiec oraz miast ościennych w zakresie popytu, struktury potencjalnych najemców, wysokości stawek czynszowych itp.

· poszukiwanie podmiotów do wynajęcia lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych, prowadzenie negocjacji warunków umowy, w tym wysokości stawki czynszowej oraz przygotowywanie umów najmu i sprawowanie kontroli nad realizacją warunków w nich zawartych,

· koordynowanie spraw związanych z eksploatacją lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych

· prowadzenie korespondencji z komornikami oraz innymi instytucjami dotyczącej dłużników podmiotów obcych zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Gminy Sosnowiec,

· przeprowadzanie wizji dotyczących osób zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Sosnowiec,

· prowadzenie bieżącej analizy pustostanów pod kątem efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

 

Przez osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się:

 

1/ osoby pełnoletnie, które zamieszkują w lokalach nadmiernie zaludnionych, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 7m2 na członka rodziny lub zamieszkują dotychczas w lokalach mieszkalnych, na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności zajmowanego lokalu lub innego lokalu bądź budynku mieszkalnego, a powierzchnia pokoi w tych lokalach nie przekracza 7m2 na członka rodziny. Przy ustalaniu powierzchni w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy uwzględnia się poza jego rodziną, ubiegającą się razem z nim o najem mieszkania komunalnego, wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały;

2/ zamieszkują w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

3/ uzyskały rozwód lub pozostają w separacji na podstawie orzeczenia sądu i zamierzają opuścić mieszkanie zajmowane wspólnie z dotychczasowym małżonkiem.

4/ pozostają bezdomne na skutek braku miejsca zamieszkania. Fakt bezdomności potwierdza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

5/ opuszczają domy dziecka, rodziny zastępcze oraz placówki wychowawcze,

6/ opuszczają placówki penitencjarne, jeżeli przed osadzeniem posiadały zameldowanie na terenie Gminy Sosnowiec,

 

Prawo do ubiegania się o najem mieszkania na czas nieoznaczony mają osoby, które osiągają dochód:

· nie większy niż 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2 400,00 zł

· nie większy niż 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 800,00 zł

 

Prawo do ubiegania się o najem mieszkania do remontu ze środków własnych na czas nieoznaczony mają osoby, które osiągają dochód:

· nie jest niższy niż 100% kwoty najniższej emerytury i nie przekraczający 400% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym,  tj. 4 800,00 zł

· nie jest niższy niż 50% kwoty najniższej emerytury i nie przekraczający 250% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 3 000,00 zł.

 

                     Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529).

 

                     Zgodnie z art. 21c Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1234 z późn. zm.) Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z którymi są zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony, kryterium wysokości dochodu w celu ustalenia wysokości stawki czynszowej.

 

 

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyjmuje i rozpatruje Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.