A A A
a a a

Biuro Najmów Lokali

tel. 32 290-18-37
e-mail: biuro.najmow@mzzl.pl
 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek           7:00 - 17:00
wtorek - czwartek   7:00 - 13:00
piątek                       nie obsługuje interesantów

 

Do zadań Biura Najmów Lokali należy:

· przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o zamianę lokali komunalnych, wniosków o ustalenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy oraz prowadzenie banku zamian lokali mieszkalnych,

· przygotowywanie i uczestnictwo w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz przygotowywanie projektów list osób uprawnionych do zamiany lokali mieszkalnych oraz uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,

· przydzielanie lokali komunalnych osobom uprawnionym do najmu przez Prezydenta Miasta Sosnowca,

· przydzielanie lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego oraz monitorowanie i przedłużanie umów najmu zawartych na czas określony,

· przetargi  na wynajem lokali mieszkalnych z czynszem wolnym oraz przetargi na wynajem lokali użytkowych i garaży, zgodnie z obowiązującymi regulaminami stanowiącymi załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Sosnowca,

· kompleksowe prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Sosnowiec, we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz budynkach prywatnych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu,

· analizowanie rynku lokali użytkowych i powierzchni reklamowych na terenie Gminy Sosnowiec oraz miast ościennych w zakresie popytu, struktury potencjalnych najemców, wysokości stawek czynszowych itp.,

· poszukiwanie podmiotów do wynajęcia lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych, prowadzenie negocjacji warunków umowy, w tym wysokości stawki czynszowej oraz przygotowywanie umów najmu i sprawowanie kontroli nad realizacją warunków w nich zawartych,

· koordynowanie spraw związanych z eksploatacją lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych,

· prowadzenie korespondencji z komornikami oraz innymi instytucjami dotyczącej dłużników podmiotów obcych zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Gminy Sosnowiec,

· przeprowadzanie wizji dotyczących osób zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Sosnowiec,

· prowadzenie bieżącej analizy pustostanów pod kątem efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

 

Przez osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się:

1. osoby pełnoletnie, które zamieszkują w lokalach nadmiernie zaludnionych, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 7m2 na członka rodziny lub zamieszkują dotychczas w lokalach mieszkalnych, na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności zajmowanego lokalu lub innego lokalu bądź budynku mieszkalnego, a powierzchnia pokoi w tych lokalach nie przekracza 7m2 na członka rodziny. Przy ustalaniu powierzchni w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy uwzględnia się poza jego rodziną, ubiegającą się razem z nim o najem mieszkania komunalnego, wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały,

2. zamieszkują w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

3. uzyskały rozwód lub pozostają w separacji na podstawie orzeczenia sądu i zamierzają opuścić mieszkanie zajmowane wspólnie z dotychczasowym małżonkiem,

4. pozostają bezdomne na skutek braku miejsca zamieszkania. Fakt bezdomności potwierdza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

5. opuszczają domy dziecka, rodziny zastępcze oraz placówki wychowawcze,

6. opuszczają placówki penitencjarne, jeżeli przed osadzeniem posiadały zameldowanie na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Prawo do ubiegania się o najem mieszkania na czas nieoznaczony mają osoby, które osiągają dochód:

· nie większy niż 200 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2.501,76 zł

· nie większy niż 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.876,32 zł
 

Prawo do ubiegania się o najem mieszkania do remontu ze środków własnych na czas nieoznaczony mają osoby, które osiągają dochód:

· nie jest niższy niż 100% kwoty najniższej emerytury tj. 1.250,88 zł i nie przekraczający 400% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym,  tj. 5.003,52 zł

· nie jest niższy niż 50% kwoty najniższej emerytury tj. 625,44 zł  i nie przekraczający 250% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 3.127,20 zł.


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529).

 

Zgodnie z art. 21c Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 611 z późniejszymi zmianami) Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z którymi są zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony, kryterium wysokości dochodu w celu ustalenia wysokości stawki czynszowej.

 

 

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyjmuje i rozpatruje Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.