A A A
a a a

Dział Windykacji Należności

tel. 32 290-18-28
tel. 32 290-18-74
tel. 32 290-18-78

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek
wtorek - piątek

7:00 - 17:00
7:00 - 15:00

 

Do zadań działu należy:

  • prowadzenie windykacji należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec oraz pozostałej sprzedaży, w szczególności poprzez monitorowanie stanu zadłużenia poszczególnych dłużników oraz kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty,
  • sporządzanie upomnień oraz wypowiedzeń umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych z uwagi na zaległości w zapłacie z tytułu czynszu,
  • przygotowywanie propozycji dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów pomocowych określonych w przepisach prawa miejscowego, w szczególności sporządzanie projektów porozumień w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań, rozłożenia na raty lub też umorzenia w całości bądź części zobowiązania,
  • przygotowywanie dokumentacji w celu skierowania spraw o zapłatę i eksmisję na drogę postępowania sądowego oraz występowanie z wnioskami do obsługi prawnej o skierowanie sprawy na drogę sądowa,
  • ustalanie kręgu spadkobierców po zmarłych dłużnikach oraz uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań spadkowych, a po zakończeniu tych postępowań, dochodzenie należności od spadkobierców w celu odzyskania tzw. długów spadkowych,
  • stała współpraca z obsługą prawną Zakładu w zakresie prowadzonych przez obsługę prawną spraw sądowych i egzekucyjnych,
  • prowadzenie rejestrów spraw sądowych o zapłatę i eksmisję, rejestru spraw o stwierdzenie nabycia spadku, postępowań egzekucyjnych oraz ewidencjonowanie korespondencji sądowo-egzekucyjnej.