A A A
a a a

Dział Finansowo-Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego - Anna Mularczyk

tel. 32 290-18-43

e-mail: a.mularczyk@mzzl.pl

 

Do zadań działu należy prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładu, w szczególności:

  • prowadzenie księgi głównej,
  • prowadzenie ewidencji szczegółowej:

- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencji szczegółowej rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z wyjątkiem rozrachunków z tytułu najmu lokali prowadzonych przez Dział Czynszów i Rozliczeń,

-  kosztów,

- pozostałych przychodów,

  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych,
  • ustalanie wysokości podatku:

- dochodowego od osób prawnych,

- od towarów i usług (VAT),

- od nieruchomości,

  • prowadzenie ewidencji zdarzeń dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczanie odpisów,
  • inwentaryzacja sald kont księgowych w drodze potwierdzenia salda oraz w drodze weryfikacji,
  • rozliczanie nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych oraz ewidencja księgowa wyników inwentaryzacji.