a a a
A A A

Biuro Finansowo-Księgowe

 

Zastępca Głównego Księgowego - Anna Mularczyk

tel. 32 290-18-43

e-mail: a.mularczyk@mzzl.pl

 

Do zadań Biura należy:

 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (na podstawie dowodów księgowych),


• prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,


• prowadzenie rozliczeń gotówkowych (kasa) i rozliczeń bezgotówkowych,


• prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z wyjątkiem
rozrachunków z tytułu najmu lokali prowadzonych przez Biuro Czynszów i Rozliczeń,


• prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków publiczno-prawnych, m.in. z tytułu podatków
i ubezpieczeń społecznych,


• prowadzenie całokształtu zagadnień księgowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (naliczanie odpisów rocznych, ewidencja zdarzeń),


• inwentaryzacja sald kont księgowych w drodze potwierdzenia salda oraz w drodze weryfikacji,


• rozliczanie nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych oraz ewidencja księgowa wyników
inwentaryzacji,


• opracowywanie planu finansowego zakładu oraz analiza jego wykonania,


• sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i innych (w powierzonym zakresie),


• prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład.