A A A
a a a

Zamówienia publiczne do 31.12.2021 roku

[OTWARCIE OFERT] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą:

„Adaptacja, remont i przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ulicy Małachowskiego 36/11 w Sosnowcu na potrzeby mieszkania dla rodzin zastępczych”

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń klima-wentylacyjnych zamontowanych w nw. obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum-Handlowo-Usługowo-Biurowe, ul. Warszawska 3 obiekty: A,B,C,
- budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a,
- budynek W.S.M. ul. Wojska Polskiego 6.

[12.11.2021] Obsługa, konserwacja oraz naprawy instalacji i urządzeń systemu grzewczego w sezonie grzewczym 2022r.

(styczeń – maj i wrzesień – grudzień) zlokalizowanych w kotłowni gazowej pod budynkiem „C” przy ul. Warszawskiej 3 w Sosnowcu.

[UNIEWAŻNIENIE] Wykonywanie konserwacji instalacji i urządzeń systemu przeciwpożarowego w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

Śródmiejskie Centrum-Handlowo-Usługowo-Biurowe, ul. Warszawska 3 Budynek FORUM, ul. Modrzejowska 32a

[ZAKOŃCZONE] Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum–Handlowo–Usługowo–Biurowe ul. Warszawska 3,
- budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji ppoż w zakresie niezbędnym do dostosowania jej do wymogów technicznych

(zgodnie z Dz. U. nr 109, poz. 719 z póżn. zmianami), w obiektach przy ul. Kościuszki 5, Dobrzańskiego 99, Dobrzańskiego 101, Rzeżniczej 12, Partyzantów 10a w Sosnowcu

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie 2 tablic informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.

"Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej".

[ZAKOŃCZONE] Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pod nazwą „Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Niniejsze zamówienie będzie dofinansowane z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych–ZIT.

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych należących do Gminy Sosnowiec w zakresie występowania lub nie występowania na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt.

Chodzi o zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy.

[OTWARCIE OFERT] Przeglądy techniczne urządzeń klima-wentylacyjnych zamontowanych w nw. obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum-Handlowo-Usługowo-Biurowe, ul. Warszawska 3 obiekty: A,B,C,
- budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a,
- budynek W.S.M. ul. Wojska Polskiego 6.

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie konserwacji instalacji i urządzeń systemu przeciwpożarowego w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

Śródmiejskie Centrum-Handlowo-Usługowo-Biurowe, ul. Warszawska 3
budynek FORUM, ul. Modrzejowska 32a

[ZAKOŃCZONO] Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo–Biurowe ul. Warszawska 3,
- budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a.

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. 11 Listopada 21 2. ul. 11 Listopada 23 3. ul. 11 Listopada 25 4. ul. Krakowska 10 5. ul. Wojska Polskiego 82 6. ul. Wojska Polskiego 78 7. ul. Tuwima 5 8. ul. Ciepła 8 9. ul. Racławicka 1 10. ul. Floriańska 38

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Gdańska 21 2. ul: Orląt Lwowskich 132 3. ul. Starowiejska 9a 4. ul. Mostowa 1 5. ul. Gdańska 1 6. ul. Szczecińska 1 7. ul. Szczecińska 14 8. ul. Szczecińska 15 9. ul. Szczecińska 11 10.ul. Wierzbowa 3

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Małachowskiego 34 2. ul. Chłodna 4 3. ul. Wyszyńskiego 14 4. ul. Targowa 17 5. ul. 1-go Maja 17 6. ul. Jastrzębia 7 7. ul. Królewska 3 8. ul. Kierocińskiej 8 9. ul. Swobodna 24 10. ul. Ciasna 12

[ZAKŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. 11 Listopada 21
2. ul. 11 Listopada 23
3. ul. 11 Listopada 25
4. ul. Krakowska 10
5. ul. Wojska Polskiego 82
6. ul. Wojska Polskiego 78
7. ul. Tuwima 5
8. ul. Ciepła 8
9. ul. Racławicka 1
10. ul. Floriańska 38

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Gdańska 21
2. ul: Orląt Lwowskich 132
3. ul. Starowiejska 9a
4. ul. Mostowa 1
5. ul. Gdańska 1
6. ul. Szczecińska 1
7. ul. Szczecińska 14
8. ul. Szczecińska 15
9. ul. Szczecińska 11
10. ul. Wierzbowa 3

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Małachowskiego 34
2. ul. Chłodna 4
3. ul. Wyszyńskiego 14
4. ul. Targowa 17
5. ul. 1-go Maja 17
6. ul. Jastrzębia 7
7. ul. Królewska 3
8. ul. Kierocińskiej 8
9. ul. Swobodna 24
10. ul. Ciasna 12

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń klima-wentylacyjnych zamontowanych w nw. obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo - Biurowe, ul. Warszawska 3 obiekty: A,B,C
- budynek FORUM, ul. Modrzejowska 32a
- budynek W.S.M., ul. Wojska Polskiego 6

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”) wraz z audytami energetycznymi, audytami ex-ante, dokumentacją budowalną, dokumentacją projektem instalacji CO, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami.

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie analizy specyficznej, opracowanie analizy technicznej, finansowej, ekonomicznej wrażliwości i ryzyka,

analizy oddziaływania na środowisko, testu pomocy publicznej, zakres rzeczowo-finansowy projektu oraz poziom dofinansowania i montaż finansowy, a także wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, dokument Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), kosztorys wstępny dla budynków zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 6 i Dęblińskiej 1/2.