A A A
a a a

Podstawy prawne

Pliki

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .pdf (pdf)

Polityka Mieszkaniowa Gminy Sosnowiec na lata 2010-2020 (Uchwała Nr 788/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 r.) (pdf)

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018-2022 (Uchwała Nr 806/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.) (pdf)

Zasady oraz kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec (Uchwała Nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. z późn. zm.) (pdf)

Procedura wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę (Zarządzenie Nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r.).pdf (pdf)

Wysokość stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec (Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 346 z dnia 15 maja 2018 r.) (pdf)

Obniżki czynszu najmu lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec (Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 347 z dnia 15 maja 2018 r.).pdf (pdf)

Regulamin przetargu na wynajem lokali mieszkalnych z czynszem wolnym w zasobach Gminy Sosnowiec.pdf (pdf)

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu(Zarządzenie nr 498 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 15.09.2020).pdf (pdf)

Uchwała krajobrazowa.pdf (pdf)