A A A
a a a

Dział Lokali Mieszkalnych

 

telefon:              32 290 18 37
e-mail:                lokalemieszkalne@mzzl.pl

 

 

O najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec mogą ubiegać się pełnoletnie osoby, których warunki zamieszkiwania wymagają poprawy, a które spełniają jedną z poniższych przesłanek:

 

  1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny ubiegającego się z nim o najem lub osoby z nim zamieszkującej, niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy ubiegającego się z nim o najem lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 10 m² powierzchni mieszkalnej,
  2. zamieszkują w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
  3. pozostają bezdomne na skutek braku miejsca zamieszkania, jeżeli fakt bezdomności potwierdzony zostanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,
  4. opuszczają domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli przed umieszczeniem posiadały miejsce zamieszkania na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mają osoby, których średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest:

  • nie wyższy niż 250 % kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tj. 4 452,40 zł
  • nie wyższy niż 200 % kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym, tj. 3 561,92 zł

 

Prawo do ubiegania się o najem lokalu oddawanego do remontu przez przyszłego najemcę mają osoby, które:

  1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;
  2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do otrzymania lokalu:
  • nie wyższy niż 400 % kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym, tj. 7 123,84 zł
  • nie wyższy niż 250 % kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym, tj. 4 452,40 zł


Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyjmuje i rozpatruje Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14.

 

Podstawy prawne: