A A A
a a a

Lokal na kulturę

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza VI edycję konkursu na najem lokali użytkowych pn. „Lokal na kulturę”.

 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”.

 

 1. Termin rozpoczęcia składania ofert na najem lokali ustala się na dzień 31 stycznia 2024 roku, a zakończenia na dzień 29 lutego 2024 roku.
 2. Lista lokali przeznaczonych do VI edycji konkursu „Lokal na kulturę” wraz ze stawkami najmu oraz wysokością wadium:

Lp

Adres lokalu

Pow.  użytkowa
m2

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Wysokość stawki czynszowej zł/m2 netto w pierwszym roku działalności

Wysokość stawki czynszowej
zł/m2 netto

Wadium

1

Dęblińska 1

304,43

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek gminy, parter i poziom minus 1.

1,00

3,50

1 065,51 zł

2

Głowackiego 4

63,29

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek gminy, parter.

1,00

3,00

189,87 zł

3

Lwowska 29b

43,03

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

5,50

236,67 zł

4

Modrzejowska 32a

50,96

Instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, klimatyzacja, wc wspólne

Budynek gminy, wolnostojący, II piętro, winda. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00.

1,00

9,00

458,64 zł

5

Niepodległości 10

67,95

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

7,00

475,65 zł

6

Warszawska 3/18-19

115,62

Instalacja elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc wspólne w kompleksie socjalnym

Śródmiejskie Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00.

1,00

9,00

1 040,58 zł

7

Zwycięstwa 7

105,45

Instalacja elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne, wc

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

8,00

843,60 zł

 1. Miejsce składania ofert:
 1. osobiście - oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokal na kulturę - Nie otwierać” oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV p. , pokój 503E, w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00;
 2. pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Lokal na kulturę - Nie otwierać”  (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 29 lutego 2024 roku.
 

 1. Wizytacje lokali, które zostały włączone do konkursu, mogą odbyć się, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przez zainteresowanych:

Dział Lokali Użytkowych
ul. Partyzantów 10a

Tel. 32 290 18 34, e-mail: lokaleuzytkowe@mzzl.pl

 1. Wadium na dany lokal, w wysokości podanej w pkt. 2, należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 do 29 lutego 2024r.

Wadium oferenta w wysokości jednomiesięcznego czynszu (bez podatku VAT) wg stawki podanej w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, który wygra konkurs zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej.

Wadium oferenta, którego oferta nie została przyjęta, zwraca się niezwłocznie, bez oprocentowania, po ogłoszeniu wyników konkursu.

 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników, wadium nie podlega zwrotowi, a wygrywającą ofertą jest oferta następna w kolejności.
 2. Komisja dokonuje analizy ofert w oparciu o kryteria: dorobku kulturalnego, artystycznego, twórczego uczestnika konkursu, proponowanego zakresu działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej, kwalifikacji zawodowych, wstępnej koncepcji zagospodarowania lokalu, interesu zbiorowego mieszkańców.
 3. Regulamin konkursu „Lokal na kulturę”, wzór oferty, lista lokali, formularz zgłoszeniowy i ogłoszenie dostępne są na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca www.bip.um.sosnowiec.pl.
 4. Oferent ma prawo złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 

dęblińska 1

Głowackiego 4

Lwowska 29b

Modrzejowska 32a

Niepodległości 10

Warszawska 3/18-19

Zwycięstwa 7