A A A
a a a

Zamiana świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe

Zarządzeniem z 29 marca 2023 roku wprowadza się Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie zamiany świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe na rzecz Gminy Sosnowiec.

Program adresowany jest do dłużników będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którym umożliwia się spłatę zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych w postaci świadczeń rzeczowych (zastępczych) na rzecz gminy Sosnowiec, w miejsce świadczeń pieniężnych.

Świadczenie będzie wykonywane na podstawie umowy zawartej z gminą Sosnowiec, w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz gminy Sosnowiec za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, które mogą stanowić uzupełnienie czynności prowadzonych przez firmy specjalistyczne w ramach zawartych umów.

Wartość świadczenia rzeczowego jest ustalana na podstawie określonych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu stawek za spełnianie świadczeń rzeczowych, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być one niższe od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dłużnik zobowiązany jest odbyć spotkanie mediacyjne w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Osoby zainteresowane odpracowaniem zaległych należności proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Działu Windykacji Należności (tel. 32 290 18 28, 32 290 18 74, 32 290 18 78) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 10a.