a a a
A A A

Mediacje

Mediacje prowadzone są z dłużnikami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, posiadającymi zaległości wynikające z zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy Sosnowiec. Celem mediacji jest wypracowanie optymalnego sposobu wyjścia z zadłużenia.

Efektem ustaleń mediacyjnych może być rozstrzygnięcie dotyczące sposobu uregulowania zaległości oraz obniżenie kosztów użytkowania zajmowanego lokalu, na podstawie złożonego przez dłużnika wniosku o:

 • rozłożenie spłaty zaległości na raty,

 • odroczenie terminu spłaty zaległości,

 • całkowite lub częściowe umorzenie zaległości,

 • odpracowanie zaległości,

 • zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na mniejszy lub o niższym standardzie,

 • obniżkę dochodową czynszu,

 • montaż/legalizację wodomierza,

 • przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, w przypadku wypowiedzenia umowy z tytułu zaległości czynszowych (wyłącznie dla osób, które podczas mediacji udokumentowały trudną sytuację materialno – bytową, aby mogły ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z MOPS,
  w pozostałych przypadkach możliwość przywrócenia tytuł prawnego do zajmowanego lokalu jest rozpatrywana po całkowitej spłacie zaległości)

 • przyznanie dodatku mieszkaniowego w siedzibie MOPS w Sosnowcu.

  Szczegółowe informacje:

  https://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=115&idmp=34&r=r

 

Osoby zainteresowane wypracowaniem realnego planu działań zmierzających do rozwiązania kwestii zadłużenia proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Biura ds. Windykacji Przedsądowej (tel. 032 290 18 28, 032 290 18 78 budynek C, pokój nr 34) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a w celu ustalenia terminu spotkania mediacyjnego.

 

Na spotkanie mediacyjne należy przynieść ze sobą dokumenty określające sytuację materialną
i życiową, pod rygorem nieprzeprowadzenia mediacji.

 

Niewywiązanie się ze wszystkich ustaleń mediacyjnych skutkować będzie natychmiastowym podjęciem czynności windykacyjnych wobec dłużnika.