A A A
a a a

Mediacje

Mediacje prowadzone są z dłużnikami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, posiadającymi zaległości wynikające z zajmowania lokalu
w mieszkaniowym zasobie gminy Sosnowiec. Celem mediacji jest wypracowanie optymalnego sposobu wyjścia z zadłużenia.

Efektem ustaleń mediacyjnych może być rozstrzygnięcie dotyczące sposobu uregulowania zaległości oraz obniżenie kosztów użytkowania zajmowanego lokalu, na podstawie złożonego przez dłużnika wniosku o:

  • rozłożenie spłaty zaległości na raty,
  • odroczenie terminu spłaty zaległości,
  • całkowite lub częściowe umorzenie zaległości,
  • zamiana świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe,
  • zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na mniejszy lub o niższym standardzie,
  • obniżkę dochodową czynszu,
  • montaż/legalizację wodomierza,
  • przyznanie dodatku mieszkaniowego w siedzibie MOPS w Sosnowcu.


Szczegółowe informacje:

MOPS Sosnowiec - informacje o dodatku mieszkaniowym

 

Osoby zainteresowane wypracowaniem realnego planu działań zmierzających do rozwiązania kwestii zadłużenia proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty
z pracownikami Działu Windykacji Należności (tel. 32 290 18 28, 32 290 18 74, 32 290 18 78) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
przy ul. Partyzantów 10a w celu ustalenia terminu spotkania mediacyjnego.

 

Na spotkanie mediacyjne należy przynieść ze sobą dokumenty określające sytuację materialną i życiową, pod rygorem nieprzeprowadzenia mediacji.

 

Niewywiązanie się ze wszystkich ustaleń mediacyjnych skutkować będzie natychmiastowym podjęciem czynności windykacyjnych wobec dłużnika.