A A A
a a a

Bank zamian lokali komunalnych

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu prowadzi Bank zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca na podstawie
§ 13 pkt 1-6 Uchwały nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca.

Bank zamian działa na zasadzie skrzynki kontaktowej dla najemców zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego. Bank tworzony jest na podstawie zgłoszeń i prowadzony jest w formie tabeli, która jest udostępniana publicznie na stronie internetowej Zakładu. Zarządca dokonywać będzie kojarzeń osób zainteresowanych zamianą jednakże czynności te nie zwalniają oferentów do samodzielnego poszukiwania i kontaktowania się z potencjalnym kontrahentem w celu omówienia szczegółów zamiany. Dopiero tak skojarzeni kontrahenci, w celu dokonania konkretnej zamiany, osobiście muszą złożyć wniosek o zamianę lokalu.

Czynności związane z zamianą lokalu są wszczynane przez MZZL dopiero po złożeniu przez zainteresowanych najemców wniosków o zamianę.

 

Podstawowym zadaniem Banku zamian jest:

 

 • kojarzenie przez Zarządcę osób zainteresowanych zamianą lokalu komunalnego,
 • umożliwienie osobie zainteresowanej zamianą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca samodzielnego znalezienia kontrahenta do zamiany,
 • racjonalizacja wykorzystania mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca,
 • poprawa skuteczności windykacji należności z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sosnowca.

 

Korzyści wynikające z zamiany lokalu:

 

 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy,
 • dostosowanie wysokości opłat za używanie lokalu do możliwości płatniczych najemcy,
 • spłata zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokalu w przypadku zamiany z najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia,
 • uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,
 • umożliwienie spełnienia kryterium metrażowego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy,
 • umożliwienie najemcy zainteresowanemu wykupem lokalu zamieszkania w budynku, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali,
 • zamieszkanie przez osoby niepełnosprawne w lokalach znajdujących się budynkach bez barier architektonicznych.

 

Warunkiem umieszczenia lokalu w „Banku zamian lokali komunalnych” jest złożenie w Dziale Lokali Mieszkalnych – budynek C (w podwórzu) pokój numer 37, zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. Formularz zgłoszenia można pobrać na Administracji lub na naszej stronie internetowej. Ogłoszenie umieszczane w Banku zamian jest nieodpłatne i umieszczane jest przez okres jednego roku od daty złożenia wniosku.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Lokali Mieszkalnych – numer telefonu 32 290 18 37.