A A A
a a a

Ulgi w spłacie zadłużenia

Zgodnie z uchwałą nr 963/LX/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Sosnowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, informujemy, że gmina Sosnowiec w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym może udzielić ulg w spłacie należności pieniężnych w postaci:

 • rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych,

 • odroczenia terminu spłaty należności pieniężnych,

 • umorzenia należności pieniężnych.

 

Rozłożenie spłaty należności na raty

Okres spłaty należności rozłożonej na raty, w przypadku gdy należność powstała z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego, nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W pozostałych przypadkach okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Od należności pieniężnej, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.

Podstawą do udzielenia ulgi w spłacie należności jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

 

Odroczenie terminu spłaty należności

Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.

 

Umorzenie należności pieniężnych

Umorzenie należności głównej, o ile strony porozumienia nie postanowią inaczej, pociąga za sobą umorzenie kosztów, bez kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie. Nie podlegają umorzeniu koszty postępowań sądowych i koszty egzekucji komorniczej.

Szczególne zasady umarzania zadłużenia znajdują zastosowanie do należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które przekraczają kwotę 10.000 zł.

 

Umorzenie należności, o których mowa powyżej, możliwe jest wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące okoliczności:

 • dłużnik złożył wniosek o umorzenie w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu oraz dołączył do niego wymagane dokumenty,
 • dłużnik na dzień złożenia wniosku nie posiada zaległości w opłatach za okres ostatnich trzech miesięcy,
 • dłużnik uzna wysokość swoich zaległych należności pieniężnych,
 • dłużnik zawrze stosowne porozumienie i zrealizuje postanowienia określone w uchwale.

 

Umorzenie należności na zasadach wskazanych powyżej nie może nastąpić w stosunku do dłużnika, który:

 • przystąpił do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 443/XXXIII/2008 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 września 2008r. lub uchwały nr 145/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2011r. i wyniku jego realizacji uzyskał ulgę umorzenia należności, przewidzianą tym programem,
 • uzyskał ulgę w spłacie należności w postaci ich umorzenia w ramach uchwały nr 808/LXI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2010r.,
 • uzyskał ulgę umorzenia należności na podstawie rozdziału 2 „Szczególne zasady umarzania należności pieniężnych z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej” uchwały
  nr 390/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.,
 • objął w posiadanie lokal mieszkalny bez podstawy prawnej lub poprzez podnajem bądź użyczenie od osoby nieuprawnionej.

 

Umorzenie należności pieniężnych na zasadach szczególnych następuje zgodnie z następującymi zasadami:

 1. umorzenie 100% odsetek od należności – pod warunkiem spłaty w maksymalnie 60 miesięcznych ratach nieumorzonej części zadłużenia i regularnego wnoszenia opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przez okres równy liczbie udzielonych rat;
 2. umorzenie 30% należności głównej oraz 100% odsetek od należności – pod warunkiem spłaty w maksymalnie 36 miesięcznych ratach nieumorzonej części zadłużenia i regularnego wnoszenia opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przez okres równy liczbie udzielonych rat;
 3. umorzenie 50% należności głównej oraz 100% odsetek od należności – pod warunkiem spłaty w maksymalnie 24 miesięcznych ratach nieumorzonej części zadłużenia i regularnego wnoszenia opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego przez okres równy liczbie udzielonych rat;
 4. umorzenie 70% należności głównej oraz 100% odsetek od należności – pod warunkiem jednorazowej spłaty nieumorzonej części zadłużenia.

 

Umorzenie następuje po wywiązaniu się przez dłużnika z ratalnej spłaty pozostałej po umorzeniu kwoty należności i regularnym wnoszeniu opłat bieżących za korzystanie z lokalu.


Uprawnionymi do udzielania ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych są:

 1. Prezydent Miasta Sosnowca;
 2. Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca, w przypadku należności pieniężnych, przypadających gminie Sosnowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, związanych z zakresem zadań nadzorowanych przez nich wydziałów lub jednostek organizacyjnych, do kwoty nieprzekraczającej od jednego dłużnika 100.000 zł;
 3. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, w przypadku należności pieniężnych przypadających gminie Sosnowiec związanych z zakresem zadań danego wydziału, do kwoty nieprzekraczającej od jednego dłużnika 50.000 zł;
 4. Kierownicy/dyrektorzy jednostek budżetowych, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, w przypadku należności pieniężnych przypadających tej jednostce, do kwoty nieprzekraczającej od jednego dłużnika 50.000 zł;
 5. Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, dla których gmina Sosnowiec jest organizatorem, w przypadku należności pieniężnych przypadających tej instytucji kultury.