a a a
A A A

Lokal na kulturę

 

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza IV edycję konkursu na najem lokali użytkowych pn. „Lokal na kulturę”.

 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”.

 1. Termin rozpoczęcia składania ofert na najem lokali ustala się na dzień 17 lipca 2020 roku, a zakończenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

 2. Lista lokali przeznaczonych do IV edycji konkursu „Lokal na kulturę” wraz ze stawkami najmu oraz wysokością wadium:

Lp

Adres lokalu

Pow. użytkowa /m2/

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Wysokość stawki czynszowej zł /m2 netto w pierwszym roku działalności

Wysokość stawki czynszowej zł /m2 netto

Wadium

1

3 Maja 5

108,68

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc, c.o.

Budynek Gminy, parter i I piętro.

1,00

9,50

1032,46 zł

2

Dęblińska 1

156,18

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek Gminy, parter.

1,00

3,00

468,54 zł

3

Dietla 7b

60,21

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

1,00

6,50

391,36 zł

4

Niepodległości 15

79,40

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

1,00

5,00

397,00 zł

5

Ordonówny 6

50,00

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek Gminy, parter.

1,00

3,00

150,00 zł

6

Sobieskiego 3a

66,79

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

1,00

4,00

267,16 zł

7

Targowa 15/I

44,00

Instalacja elektryczna, wod-kan, wc

Budynek prywatny, parter, wejście od strony bramy.

1,00

3,00

132,00 zł

8

Warszawska 3/36

174,07

Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc

Centrum handlowo - usługowe PASAŻ.

1,00

1,00

pierwsze trzy lata działalności, potem 5,00

174,07 zł

 1. Miejsce składania ofert:
  osobiście - oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokal na kulturę - Nie otwierać” oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu – skrzynce podawczej przy wejściu al. Zwycięstwa 20, w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00..
  pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Lokal na kulturę - Nie otwierać” (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Termin składania ofert:

           Oferty należy składać do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Wizytacje lokali, które zostały włączone do konkursu, mogą odbyć się, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przez zainteresowanych:

         Lokale znajdujące się w rejonie ADM-4, tel. 32 266 32 73, to 3 Maja 5, Dęblińska 1, Ordonówny 6, Sobieskiego 3a, Targowa 15/I, Warszawska 3/36.

           Lokale znajdujące się w rejonie ADM-6, tel. 32 291 36 74, to Dietla 7b, Niepodległości 15.

 1. Wadium na dany lokal, w wysokości podanej w pkt. 2, należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 do 31 sierpnia 2020 r.

        Wadium oferenta w wysokości jednomiesięcznego czynszu (bez podatku VAT) wg stawki podanej w ogłoszeniu, o którym mowa w §24                     Regulaminu, który  wygra konkurs zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej

        Wadium oferenta, którego oferta nie została przyjęta, zwraca się niezwłocznie, bez oprocentowania, po ogłoszeniu wyników konkursu.

 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników, wadium przepada, a wygrywającą ofertą jest oferta druga w kolejności.

 2. Komisja dokonuje analizy ofert pod kątem: dorobku kulturalnego, artystycznego, twórczego uczestnika konkursu, proponowanego zakresu działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej, kwalifikacji zawodowych, wstępnej koncepcji zagospodarowania lokalu, interesu zbiorowego mieszkańców.

 3. Regulamin konkursu „Lokal na kulturę”, wzór oferty, lista lokali, formularz zgłoszeniowy i ogłoszenie dostępne są na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca www.bip.sosnowiec.pl.

 4. Oferent ma prawo złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

PREZENTACJA.pdf