A A A
a a a

Warunki przedłużenia wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dniMiejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu informuje, że uległy zmianie zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy. Zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia przez gminy zostały określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. Poz. 1336)

Na tej podstawie gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4.  jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.