A A A
a a a

Nabycie na własność lokali mieszkalnych i lokali użytkowych


Zgodnie z Uchwałą nr 765/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2021 - 2026, istnieje możliwość nabycia na własność lokali mieszkalnych. Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.


INFORMACJA 
dla osób starających się o wykup mieszkania komunalnego

 

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wniosek o wykup mieszkania komunalnego może być rozpatrzony pozytywnie, w przypadku, gdy najemca:

  • nie pobierał dodatku mieszkaniowego na 2 lata przed złożeniem wniosku,
  • nie korzystał z obniżek dochodowych czynszu na 2 lata przed złożeniem wniosku.

Jeśli najemca korzysta z dodatku mieszkaniowego lub obniżki dochodowej czynszu, informacja nie będzie wydawana, a składanie wniosku o wykup mieszkania komunalnego jest bezprzedmiotowe.

Jeśli w chwili złożenia wniosku dodatek mieszkaniowy jest pobierany, wówczas wnioskodawca powinien z niego zrezygnować, aby wniosek o wykup mieszkania mógł być pozytywnie rozpatrzony po upływie 2 lat.

Jeśli w chwili złożenia wniosku najemca korzysta z obniżki dochodowej czynszu, wówczas wnioskodawca powinien z niego zrezygnować, aby wniosek o wykup mieszkania mógł być pozytywnie rozpatrzony po upływie 2 lat. 


Nabycie na własność lokali użytkowych

 

Zgodnie z Uchwałą nr 593/XLV/017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sosnowiec, istnieje możliwość nabycia na własność lokali użytkowych.

Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.