A A A
a a a

Nowe regulacje dotyczące segregacji odpadów !Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi w Sosnowcu zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).


Informujemy wszystkich naszych Najemców, że zamieszkiwane przez nich nieruchomości wyposażone zostaną w nowe rodzaje pojemników oraz worków na odpady komunalne.

W związku z powyższym od 1 stycznia będzie zmiana podziału na n/w frakcje:

a) papieru i makulatury,

b) tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych,

c) szkła,

d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

e) odpadów zmieszanych.
 

Wszyscy mieszkańcy Sosnowca, w tym nasi Najemcy, na postawie art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zobowiązani są zbierania odpadów w sposób selektywny czyli do segregowania odpadów komunalnych oraz takiej hierarchii postępowania z odpadami, aby w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu, następnie przygotować je do ponownego użycia, a dopiero w przypadkach, gdy dwie pierwsze czynności nie są możliwe – pozbywać się ich w sposób, który pozwoli na ich recykling, inny proce odzysku a w ostateczności ich unieszkodliwienie.

W związku z nałożonymi na gminy oraz jej mieszkańców obowiązkami segregowania odpadów, podczas odbierania odpadów przez firmę wywozową, kontrolowana będzie prawidłowość ich segregacji.

Nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany. Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę Gminy nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów, poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane zostaną jako odpady zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres, w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.