A A A
a a a

Administracje

Do zadań Administracji należy:

  • utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków będących w zarządzie Zakładu oraz infrastruktury i ich otoczenia,
  • obsługa najemców,
  • przeprowadzanie przeglądów właścicielskich w lokalach; sporządzanie kart oceny lokali,
  • przejmowanie i przekazywanie lokali; zgłaszanie pustostanów,
  • nadzór nad przestrzeganiem przez najemców regulaminu porządku domowego,
  • pozyskiwanie aktualnych informacji dotyczących zmian osobowych w administrowanych zasobach lokalowych,
  • składanie wniosków o wymeldowanie i prowadzenie rejestru,
  • monitorowanie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej budynków
  • nadzór nad rzeczami pozostawionymi przez eksmitowanych najemców i przekazanymi do magazynu.