a a a
A A A

Biuro Zamówień Publicznych i Umów

Kierownik Biura - Piotr Mierzejewski

tel. 32 290-18-48
e-mail: przetargi@mzzl.pl

 

Do zadań Biura należy:

  • opracowywanie planu zamówień publicznych na dany rok w oparciu o dane z poszczególnych komórek organizacyjnych,

  • tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń oraz innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  • udział w pracach komisji przetargowych,

  • przygotowywanie umów zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami na realizację dostaw, usług i wykonywanie robót budowlanych,

  • przygotowywanie rocznych sprawozdań dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

  • zapewnienie zaopatrzenia Zakładu w artykuły i materiały niezbędne do jego funkcjonowania,

  • sporządzanie zbiorczych zestawień rocznego planu potrzeb materiałowych i określanie wartości zamówienia w danej kategorii materiałów dla ustalenia trybu udzielania zamówień publicznych,

  • dokonywanie zakupów na podstawie złożonych zapotrzebowań, zatwierdzonych wniosków i zawartych umów.