A A A
a a a

Odpracowanie należności na rzecz gminy Sosnowiec

Od dnia 11.06.2012 r. zaczął obowiązywać Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 618 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 11 czerwca 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie: przyjęcia Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec.

 

Program adresowany jest do dłużników będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którym umożliwia się spłatę zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych w postaci świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz gminy Sosnowiec.

Świadczenie będzie wykonywane na podstawie umowy zawartej z gminą Sosnowiec, w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu.

Umowy o odpracowanie długu zawierane będą z dłużnikami do wysokości zaległości z tytułu najmu lokalu nie przekraczającej równowartości 10.000 zł.

Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz gminy Sosnowiec za pośrednictwem MZZL, które mogą stanowić uzupełnienie czynności prowadzonych przez firmy specjalistyczne w ramach zawartych umów.

Wartość świadczenia rzeczowego jest ustalana na podstawie określonych przez MZZL stawek odpowiadających rodzajowi wykonywanych prac szczegółowo wykazanych odrębnym dokumentem.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dłużnik zobowiązany jest odbyć spotkanie z Zespołem Mediacyjnym MZZL.

 

Osoby zainteresowane odpracowaniem zaległych należności proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Działu Windykacji Należności
(tel. 32 290 18 28, 32 290 18 74, 32 290 18 78) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a.