a a a
A A A

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych oraz garaży

Zobacz ten artykuł w BIPMiejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych oraz garaży


 

                Wykaz lokali użytkowych oraz garaży wraz z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, wyposażenia technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych i na stronie www.mzzl.pl

                Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2020 r. o godzinie 1030 na świetlicy w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 10a. Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy / garaż” w Kancelarii Zakładu pok. nr 4 do dnia 10.03.2020 r. godz. 1500.

                Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

                Lokale użytkowe oraz garaże wystawione do przetargu można oglądać w dniu 2.03.2020 r. w godz. 1500 - 1600 oraz 4.03.2020 r. w godz. 1000 - 1100 po wcześniejszym potwierdzeniu oględzin.

                Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu, w Biurze Najmów Lokali, budynek C, pok. 40 oraz na stronie www.mzzl.pl

                Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość stawki netto za m² powierzchni lokalu użytkowego lub garażu. Oferent, którego oferta wygrała przetarg, ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące. Dyrektor Zakładu może unieważnić przetarg w części lub w całości bez podania przyczyny.

                Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie również lokale użytkowe oraz garaże do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, których wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu oraz na stronie www.mzzl.pl

 

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU W DNIU 11.03.2020 r.

 

Lp.

Adres lokalu

ADM

Powierzchnia użytkowa /m²/

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Przetarg

Stawka wywoławcza netto /m²/

1

Dęblińska 7

4

36,26

Instalacja elektryczna,

wod - kan, c.o., wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, suterena.

I

12,00

2

Królowej Jadwigi 2

7

8,41

-

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. Pomieszczenie magazynowe.

I

8,00

3

Lwowska 9

6

69,09

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

II

12,00

4

Moniuszki 24

4

21,15

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

14,00

5

Ostrogórska 21

7

16,95

Instalacja elektryczna, wc wspólne

Budynek Gminy po byłej szkole, pomieszczenie piwniczne, magazynowe.

II

6,00

6

Saperów 5a (boks)

5

5,75

Instalacja elektryczna

Budynek Gminy, parter.

I

8,00

7

Skłodowskiej 14 (garaż)

6

21,52

Instalacja elektryczna

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do garażu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

II

14,00

8

Teatralna 1

4

900,08

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o.

Budynek Gminy,

parter, I, II i III piętro.

I

15,00

9

Urbanowicz 19 (garaż)

4

22,50

Instalacja elektryczna

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do garażu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

15,50

10

Warszawska 3/5

4

32,84

Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym

Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

30,00

11

Warszawska 3/23

4

53,79

Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym

Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w głównym ciągu komunikacyjnym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna.

I

55,00

12

Wojska Polskiego 102

5

36,41

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o.

Budynek Gminy, wolnostojący,

parter.

II

14,00

Sporządziła: Agnieszka Błaszczyk

 

Lokale można oglądać, po wcześniejszym potwierdzeniu, w dniach 2.03.2020 r. w godz. 1500-1600 oraz 4.03.2020 r. w godz. 1000- 1100.

Niedopuszczalne jest podjęcie w lokalu jakiejkolwiek działalności hazardowej lub umożliwienie jej prowadzenia, w tym także udostępniania automatów o niskich wygranych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

Biuro Najmów Lokali, ul. Partyzantów 10a, budynek C, pokój nr 40

tel. (32) 290 -18- 34, www.mzzl.pl

 

Pliki

Saperów 5 - boksy garażowe.pdf (pdf)

Warszawska 3 - lokal nr 5.pdf (pdf)