a a a
A A A

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych oraz garaży

Zobacz ten artykuł w BIPWykaz lokali użytkowych oraz garaży wraz z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, wyposażenia technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych i na stronie www.mzzl.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.06.2020 r. o godzinie 1030 na świetlicy w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ul. Partyzantów 10a. Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy / garaż” w Kancelarii Zakładu pok. nr 4 do dnia 1.06.2020 r. godz. 1500.

Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Lokale użytkowe oraz garaże wystawione do przetargu można oglądać w dniu 25.05.2020 r. w godz. 1400 - 1500 oraz 27.05.2020 r. w godz. 1000 - 1100 po wcześniejszym potwierdzeniu oględzin.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu, w Biurze Najmów Lokali, budynek C, pok. 40 oraz na stronie www.mzzl.pl

Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość stawki netto za m² powierzchni lokalu użytkowego lub garażu. Oferent, którego oferta wygrała przetarg, ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące. Dyrektor Zakładu może unieważnić przetarg w części lub w całości bez podania przyczyny.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie również lokale użytkowe oraz garaże do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, których wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu oraz na stronie www.mzzl.pl

 

Lp.

Adres lokalu

ADM

Powierzchnia użytkowa /m²/

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Przetarg

Stawka wywoławcza netto /m²/

1

1 Maja 40

7

13,00

Instalacja elektryczna, c.o.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

12,00

2

3 Maja 11

4

pom. nr 210 – 14,19 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, II piętro. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

16,50

3

3 Maja 11

4

pom. nr 219 – 12,29 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, II piętro. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

16,50

4

3 maja 11

4

pom. nr 222 – 11,76 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, II piętro. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

16,00

5

3 Maja 11

4

pom. nr 225 - 40,03 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, II piętro.

I

16,00

6

3 Maja 11

4

pom. nr 229 – 11,66 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, II piętro. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

16,00

7

3 Maja 15/I

4

91,45

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

63,00

8

Dęblińska 7

4

36,26

Instalacja elektryczna,

wod - kan, wc, c.o.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, suterena.

II

12,00

9

Dobrzańskiego 99

5

pom. nr 0.06 – 15,79 m2

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, wolnostojący, parter.

I

11,00

10

Głowackiego 4

4

63,29

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc

Budynek Gminy, parter. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

14,50.

11

Małachowskiego 34

4

37,24

Instalacja elektryczna, wod - kan

Budynek prywatny, parter.

I

15,00

12

Modrzejowska 32a

4

55,13

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o., klimatyzacja

Budynek Gminy, wolnostojący, II piętro. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

35,00

13

Skłodowskiej 10

6

106,14

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

I

19,00

14

Targowa 12

4

64,20

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o.

Budynek Gminy, parter.

I

25,00

15

Teatrala 1

4

900,08

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o.

Budynek Gminy,

parter, I, II i III piętro.

II

15,00

16

Urbanowicz 19 (garaż)

4

22,50

Instalacja elektryczna

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter.

II

15,50

17

Warszawska 3/5

4

32,84

Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym

Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna.

II

30,00

18

Warszawska 3/23

4

53,79

Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym

Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w głównym ciągu komunikacyjnym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna.

II

50,00

19

Wojska Polskiego 6

5

79,63

Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o.

Budynek Gminy, poziom -1. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

I

12,00

Pliki

3 Maja 11 - pom. nr 222.pdf (pdf)

Dobrzańskiego 99 - pom. nr 0.06.pdf (pdf)

Teatralna 1 - Prokuratura.pdf (pdf)

Warszawska 3 - lokal nr 5.pdf (pdf)