A A A
a a a

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 21 maja 2018r.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie obiektów w dzielnicy Centrum Sosnowca w celu nadania im nowych funkcji użytkowych na potrzeby działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Centrum Miasta oraz remont części wspólnych kamienic.

Zakres prac obejmuje:

  • adaptację parteru i I piętra budynku przy ul. Modrzejowskiej 42 na potrzeby Centrum Wolontariatu, Klubu Seniora i Sosnowieckiego Centrum Seniora, Punktu Porad Mieszkańca
  • adaptację części budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3,
  • remont części wspólnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Dekerta 10, Dekerta 14, Modrzejowskiej 42, Targowej 12 i Targowej 18.

Wśród planowanych robót budowlanych przewidziane są: prace w zakresie modernizacji instalacji (elektrycznej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji), przebudowa konstrukcji stropów, stworzenie toalet, powiększenie otworów drzwiowych i okiennych z wykonaniem nadproży stalowych wraz z wymianą stolarki, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, wzmocnienie i impregnacja konstrukcji więźby dachowej, naprawa poszycia dachowego, remont posadzek na parterze oraz stworzenie nowych posadzek na I, II piętrze i na poddaszu, wykonanie ścianek działowych z płyt G/K, wykonanie tynków wewnętrznych, płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, malowanie, dostosowanie pomieszczeń dla os. z niepełnosprawnością oraz inne prace wykończeniowe. Wyposażenie oraz urządzenia we wszystkich wymienionych obiektach zostaną dostosowane do docelowych grup wiekowych. Pomieszczenia zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Cele projektu

Realizacja projektu poprawi dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, zwiększy aktywizację i integrację społeczności zamieszkującej rewitalizowany obszar. W przebudowanej i wyremontowanej infrastrukturze planuje się realizację 2 projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy - w ramach poddziałania 9.1.1. - realizowany będzie przy ul. Modrzejowskiej 42 oraz częściach wspólnych obiektów Targowa 12, Targowa 18, Dekerta 10, Dekerta 14. Będą to zasadnicze działania, skierowane w postaci Programu Aktywności Lokalnej do lokalnej społeczności rewitalizowanego podobszaru Centrum, w szczególności do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Drugi projekt w ramach EFS (poddziałanie 8.1.1.) to Klub dziecięcy przy ul. Targowej 18, który zapewni miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz umożliwi wsparcie dot. podjęcia/ kontynuacji aktywności zawodowej ich rodzicom/ opiekunom.

Przyjęte działania rewitalizacyjne zmierzają do osiągnięcia celów projektów i uwzględniają sferę społeczną (integrowanie społeczności lokalnej i wzmocnienie jej potencjału, aktywizację zawodową mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, wzrost inicjatyw lokalnych, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemami wychowawczymi i opiekuńczymi,

spadek poziomu przestępczości i wzrost bezpieczeństwa mieszkańców), sferę gospodarczą (szkolenia ułatwiające rozwój własnej działalności gospodarczej, poprawa dostępu do miejsc opieki nad dziećmi wpływająca na wzrost poziomu aktywności zawodowej rodziców), sferę przestrzenno-funkcjonalną (ożywienie przestrzeni publicznej, odnowienie części wspólnych

obiektów), a także aspekt techniczny (przebudowę i modernizację wybranych obiektów i dostosowanie ich do funkcji użytkowych, poprawa ich stanu technicznego).

Realizacja projektów przyczyni się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom na rewitalizowanym podobszarze, spowoduje osiągnięcie celów wynikających z programu rewitalizacji miasta, tj.

- wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanego obszaru Centrum Sosnowca

- wdrożenie działań całościowych na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni publicznej,

- przeciwdziałanie w zakresie wykluczenia społecznego, aktywizacja zawodowa mieszkańców (działania aktywizujące samorozwój zawodowy i osobisty mieszkańców),

- poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost dostępności do usług i przestrzeni publicznej poprzez modernizację i uzupełnienie tkanki mieszkaniowej w zakresie dostępu do infrastruktury sieciowej, w tym CO,

- rewitalizacja przestrzenna (zagospodarowanie przestrzeni publicznych na cele społeczne uwzględniające strukturę wiekową mieszkańców, modernizacja budynków w niskiej zabudowie),

- doprowadzenie do trwałych zmian społecznych w dziedzinie zatrudnienia i edukacji mieszkańców obszaru zdegradowanego.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektów EFRR i EFS będzie poprawa sytuacji kryzysowej podobszaru Centrum i wzrost atrakcyjności oraz znaczenia Centrum miasta pod względem funkcji społecznych.

W efekcie wdrożenia w projekcie działań całościowych na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni publicznej nastąpi:

- utworzenie miejsca spotkań i aktywizacji seniorów (Klub seniora oraz Sosnowieckie Centrum Seniora)

- utworzenie miejsca spotkań oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin z problemami wychowawczymi i opiekuńczymi.

- aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym (Punkt Porad Mieszkańca)

- wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów w wyniku dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (Klub dla dzieci)

- zmniejszenie poziomu bezradności uczestników projektów kwestiach społecznych i zawodowych oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

- wzrost aktywności obywatelskiej

- wzmocnienie więzi społecznych

- wzmocnienie potencjału lokalnej społeczności do samoorganizowania się i działań integrujących

- ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

- poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost dostępności do usług i przestrzeni publicznej, w tym dostępu do infrastruktury sieciowej

Wartość projektu

Wartość całkowita projektu wynosi 3.777.339,08 zł, w tym wydatki kwalifikowane 3.212.306,36 zł, przy kwocie dofinansowania: 3.051.691,04 zł (UE 2.730.460,43 zł, budżet państwa 321.230,61 zł)

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2018r.