A A A
a a a

Rewitalizacja Osiedla Juliusz

 

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ulicy Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”.

Wartość całkowita projektu: 2 762 246,20 zł

Wartość dofinansowania:  2 264 016,14 zł

Okres realizacji projektu: od 20.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.06.2018 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie  w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Przedmiotem projektu jest adaptacja (przebudowa) budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na żłobek oraz Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje: wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż windy towarowej i osobowej, przeprowadzenie robót brukarskich, przebudowę dachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, instalację Internetu światłowodowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Uzupełnieniem będzie zakup środków trwałych–wyposażenia placówki. W wyniku realizacji inwestycji stworzone zostaną warunki infrastrukturalne do:

• zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych dla 25 dzieci do 3 lat-żłobek,

• stworzenia Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży–świetlicy środowiskowej z elementami animacji i pracy ulicznej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Powstała w ramach projektu infrastruktura, będzie uzupełniającą do planowanych działań ze środków EFS.

Projekt powiązany jest z wiodącym projektem „Nasza świetlica – Nasze okno na świat!", poddziałanie 9.2.1. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT”, którego celem jest stworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Placówka będzie przeznaczona dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym w wieku od 7-14 lat. W pomieszczeniach przygotowanych na potrzeby świetlicy prowadzone będą m.in. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, gry i zabawy, treningi umiejętności społecznych, rozwijanie zdolności indywidualnych.

Projekt powiązany jest również z projektem pn. „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” realizowanym w ramach EFS, poddziałanie 8.1.1. „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT”, którego celem jest wyrównania szans edukacyjnych poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów opieki 20 niań na obszarze Sosnowca w tym utworzenie 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w budynku przy ul. Czołgistów 5. Nowe miejsca, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne i edukacyjne wpłyną na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i przyczynią się do realizacji celów działania RPO.