A A A
a a a

Nazwa projektu:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1, 2, 4, 5, 12, 14, 15A, 16, Wierzbowej 3, Lipowej 18A, 20, 22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25 cd w Sosnowcu.

 

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie:
25.02.2022 roku

Numer projektu:
POIS.01.07.01-00-0036/21

Całkowita wartość projektu:
12 425 773,43 zł

Wartość dofinansowania:
9 204 458,73 zł

Okres realizacji projektu:
06.07.2021 roku  - 31.12.2023 roku

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiot projektu:
Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej (dotyczy budynków przy ul. Sobieskiego 18 oraz Czeladzkiej 25 cd) lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych (dotyczy pozostałych budynków). Poza modernizacją systemów grzewczych planowana jest również termomodernizacja budynków obejmująca m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi.

Cel projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej 17 budynków mieszkalnych obejmujących 122 gospodarstwa domowe, która prowadzić będzie do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Sosnowca.
Realizacja projektu łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne oraz przyczyni się do zmniejszenia emisyjności z sektora mieszkalnictwa, uzyskania oszczędności zużycia poszczególnych nośników energii, a także wpłynie na poprawę komfortu cieplnego użytkowników budynków objętych projektem. Zaplanowana termomodernizacja prowadzić będzie do obniżenia zapotrzebowania na energię oraz do podwyższenia standardu energetycznego obiektów.
Realizacja projektu polegająca na poddaniu termomodernizacji 6 260,54 m2 powierzchni użytkowej budynków prowadzić będzie do:

  • rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 673,79 ton równoważnika CO2/rok,
  • zmniejszenia zużycia energii końcowej o 7 059,59 GJ/rok,
  • zwiększenia efektywności energetycznej o 70,39%.

 

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o ewentualnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez: