A A A
a a a

Nazwa projektu:
Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu.

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie:
14.07.2020 roku

Numer projektu:
POIS.01.07.01-00-0057/19

Całkowita wartość projektu:
7 201 462,23 zł

Wartość dofinansowania:
5 623 392,58 zł

Okres realizacji projektu:
02.04.2019 roku – 28.02.2022 roku

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiot projektu:
Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 wraz z podłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Prace obejmują m.in. docieplenie ścian, remont dachów i kominów, wymianę okien, wymianę drzwi, montaż instalacji c.o. i przyłączenie do miejskiego systemu centralnego ogrzewania.
Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt wniesie wkład w osiągnięcie przez Program wskaźników rezultatu strategicznego przewidzianych dla niego i określonych w POIiŚ 2014-2020, gdyż oszacowane zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 4871,86 GJ/rok wobec 1 780 000 GJ/rok, określonych w POIiŚ, tj. 0,27%.

Cel projektu:
Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna, która przyczyni się do zmniejszenia wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

 

Beneficjent informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez: