A A A
a a a

Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 618 Prezydenta Miasta Sosnowca.ODPRACOWANIE NALEŻNOŚCI NA RZECZ GMINY SOSNOWIEC

 

 

 

Od dnia 11.06.2012 r. zaczął obowiązywać Program ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 618 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 11 czerwca 2012 r. (z późniejszymi zmianamiw sprawie: przyjęcia Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Sosnowiec.

 

 

 

Program adresowany jest do dłużników będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którym umożliwia się spłatę zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych w postaci świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz gminy Sosnowiec.

 

 

 

Świadczenie będzie wykonywane na podstawie umowy zawartej z gminą Sosnowiec, w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

 

 

 

Umowy o odpracowanie długu zawierane będą z dłużnikami do wysokości zaległości z tytułu najmu lokalu nie przekraczającej równowartości 10.000 zł.

 

 

 

Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz gminy Sosnowiec za pośrednictwem MZZL-ZB, które mogą stanowić uzupełnienie czynności prowadzonych przez firmy specjalistyczne w ramach zawartych umów.

 

 

 

Wartość świadczenia rzeczowego jest ustalana na podstawie określonych przez MZZL-ZB stawek odpowiadających rodzajowi wykonywanych prac szczegółowo wykazanych odrębnym dokumentem.

 

 

 

Przed podpisaniem umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dłużnik zobowiązany jest odbyć spotkanie z Zespołem Mediacyjnym MZZL-ZB.

 

 

 

Osoby zainteresowane odpracowaniem zaległych należności proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami Biura ds. Windykacji Przedsądowej (tel. 032 290 18 28, 032 290 18 78, budynek C, pokój nr 34) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a.