A A A
a a a

Informacja dotycząca wynajmu lokali do remontu przez przyszłego najemcęPodstawa Prawna:

 

uchwała nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. (ze zm.) w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

 

 

 

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować mieszkańcy Gminy Sosnowiec, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym, jeżeli dochód miesięczny przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie przekracza 400% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. obecnie 4400,00 zł) i 250% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. obecnie 2750,00 zł na osobę).

 

Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się:

 

  • osoby pełnoletnie, nie będące najemcami lokali mieszkalnych, niezależnie od tego w jakich zasobach te lokale się znajdują i nie będące właścicielami lokali i budynków mieszkalnych oraz nie posiadające innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, jeżeli zamieszkują w lokalach, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 7 mna członka rodziny. Przy ustalaniu powierzchni w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy uwzględnia się poza jego rodziną, ubiegającą się razem z nim o najem mieszkania komunalnego, wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały;

  • osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

  • osoby będące po rozwodzie oraz pozostające w separacji na podstawie orzeczenia sądu, zamierzające opuścić mieszkanie zajmowane wspólnie z dotychczasowym małżonkiem;

  • osoby opuszczające placówki penitencjarne, jeżeli przed osadzeniem posiadały zameldowanie na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

 

1.Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGK 01/01).

 

2.Załączniki:

 

  • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;

  • zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno.

 

3.Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.

 

 

 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski po zarejestrowaniu przez Referat ds. Mieszkaniowych WGK należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul.Mościckiego 14 (pok. 115)

 

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

 

 

 

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

 

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 23.01.2017 r.)osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali w dniach wyznaczonych przez Zarządcę. Terminy okazywania lokali zostały podane poniżej.

 

            W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 24.01.2017 r. do dnia 30.01.2017 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku,mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 115).