A A A
a a a

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 rokuZnowelizowane rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi określa nowy termin, za który przysługuje wypłata świadczenia. Chodzi o dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, prawo do wnioskowania o świadczenie pieniężne przysługuje do dnia 4 marca 2024 roku.
Zmiany te zostały uwzględnione w ,,Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Podmiot wnioskujący o wypłatę świadczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że: „zapewniono na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku; na osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem; dane podane we wniosku są prawdziwe”.  Dokument składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 roku prawidłowo wypełnione wnioski można składać:

  • osobiście w Centrum Obsługi Najemców ul. Modrzejowska 32a (budynek Forum);
  • pocztą;
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP.
     

z zachowaniem obowiązujących terminów.

Wzór wniosku w załączeniu.