A A A
a a a

Projekt adaptacji lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i Warszawskiej

Nazwa projektu: „Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej”.

 

Wartość całkowita projektu: 894 942,78 zł

Wartość dofinansowania:  760 701,36 zł

Okres realizacji projektu: od 26.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23.03.2021 r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-0A97/20-01

Projekt uzyskał dofinansowanie  w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Przedmiotem projektu jest adaptacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6A oraz ul. Dęblińskiej 1/2. Lokale będą pełnić funkcję placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej. Do głównych prac, przewidzianych w Programie funkcjonalno-użytkowym należą: budowa i przesunięcie ścianek działowych, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana drzwi do lokali oraz wewnątrz-lokalowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie/modernizacja instalacji wewnątrz budynku, ułożenie posadzek. Uzupełnieniem będzie zakup środków trwałych – podstawowego wyposażenia lokali – dopasowanego do grupy docelowej. W każdej z placówek, wychowankowie otrzymają niezbędne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. W wyniku realizacji inwestycji stworzone zostaną warunki infrastrukturalne dla pobytu łącznie 28 dzieci.