a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu użytkowego “Zakład Krawiecki” przy ul. Modrzejowskiej 41 w SosnowcuSosnowiec 14.02.2019 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do lokalu użytkowego “Zakład Krawiecki” przy ul. Modrzejowskiej 41 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 18.02.2019 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Waldemar Porębski tel.322901855

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości

TAK

- inne: ….............xxxxxxx......................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

15 dni od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. opis przedmiotu zamówienia

 

Sosnowiec, dnia 25.03.2019 r.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty : Wymiana drzwi w budynku mieszkalnym przy ul. Modrzejowskiej 41 w Sosnowcu.

wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu.

Wybrano ofertę firmy ARWENA z siedzibą w Rogoźniku.