a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie remontu przewodu kominowego w budynku przy ul. Krakowskiej 10 w SosnowcuSosnowiec 31.01.2019 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie remontu przewodu kominowego w budynku przy ul. Krakowskiej 10 w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 05.02.2019 r.

Godzina 9ºº

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Waldemar Porębski (32) 290-18-55

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości

TAK

- inne: …..........xxxxxx.........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

pilnie

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. przedmiar na którego podstawie wycena robót

 

Sosnowiec, dnia 25.03.2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty : Wykonanie remontu przewodu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 10 w Sosnowcu

 

wpłynęła jedna oferta, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu

- Zakład Usług Remontowo – Budowlany BAS-BUD - z siedzibą w Sosnowcu