a a a
A A A

[31.01.2019] Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Wrzosowej 8 w SosnowcuSosnowiec 31.01.2019 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Wrzosowej 8 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 07.02.2019 r.

Godzina 15:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Wiesława Gęgotek (32) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesiące

TAK

- inne: ….......xxxxx............................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

1 miesiąc od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej z uwzględnieniem cen jednostkowych. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty to 36 miesięcy.

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. przedmiar