a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków przy ul. Lipowej 18a, Lipowej 20, Lipowej 22 w Sosnowcu wraz z kolorystyką uzgodnioną z Plastykiem MiejskimSosnowiec 16.01.2019r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków przy ul. Lipowej 18a, Lipowej 20, Lipowej 22 w Sosnowcu wraz z kolorystyką uzgodnioną z Plastykiem Miejskim

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 21.01.2019 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Wiesława Gęgotek tel. 32 290 18 71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - nie dotyczy

NIE

- inne: .xxxxxx..............................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

30.03.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA: Konieczne jest wykonanie audytu energetycznego wraz z wypełnieniem karty audytu i harmonogramu finansowo-rzeczowego – niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wykonanie specyfikacji technicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich z podziałem na koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane.

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

 

Sosnowiec, dnia 04.02.2019r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn: wykonania dokumentacji projektowej docieplenia budynku przy ul. Lipowej 18a, Lipowej 20, Lipowej 22 w Sosnowcu wraz z kolorystyką uzgodnioną z Plastykiem Miejskim.

…............................................................................................................................................................

wpłynęło czternaście ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowo - Usługowe MAKBUD mgr inż. Michał Knap z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grochowej 5.