a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Naftowej 25 w SosnowcuSosnowiec 16.01.2019 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Naftowej 25 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 21.01.2019 r.

Godzina 10ºº

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Mieczysław Jóźwiak 32 290-18-52

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: ...xxx....... miesiące

NIE

- inne: xxxx

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

29.03.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu instalacji c.o., przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej.

Budynek przy ul. Naftowej 25 – posiada 3 klatki, 45 mieszkań.

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

 

 

 

Sosnowiec, dnia 04.03.2019 r

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn: Wykonanie projektu instalacji c.o. w budynku przy ul Naftowej 25

Zostało złożone 7 ofert

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Marinstal Marcin Kaczmarek