a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu


Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.


 

Sosnowiec, 08.01.2019 r.

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

 

 

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

 

 

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 15.01.2019 r.

Godzina 15.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Adam Gołąbek (a.golabek@mzzl.pl)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

 

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 12 miesięcy

TAK

- inne: …..........xxxxxx.........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

Do uzgodnienia z Wykonawcą

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie oraz z niewypełnionymi wszystkim rubrykami tabeli (dotyczące danej części) nie będą rozpatrywane.

 

Wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie budynki. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne budynki osobno.

 

Zamawiający wymaga gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie minimum 12 miesięcy.

 

Ofertę stanowi wypełniona tabela/tabele dostarczona drogą elektroniczną (e-maila) przez Wykonawcę.

 

 

Załączniki:

 

  1. Formularz ofertowy

  2. tabela

 

Sosnowiec, dnia 19.08.2019 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty : Wykonanie montażu cyfrowego systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych przy ulicach Targowej 12, 18 i Dekerta 10, 14 w Sosnowcu

 

 

wpłynęły 3 oferty, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu

 

wybrano ofertę firmy AM ART z siedzibą w Sosnowcu.