a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Utrzymanie w ruchu i konserwacja systemu alarmowego antywłamaniowego SATEL, centrali alarmowej INTEGRA, wraz z systemem zasilania akumulatorowego i czujkami przestrzennymi, zlokalizowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w SosnowcuSosnowiec 4.12.2018 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

1

Nazwa zamówienia:

 

Utrzymanie w ruchu i konserwacja systemu alarmowego antywłamaniowego SATEL, centrali alarmowej INTEGRA, wraz z systemem zasilania akumulatorowego i czujkami przestrzennymi, zlokalizowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 06.12.2018 r.

Godzina 13 00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Krzysztof Makuch tel. (32) 290 19 71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: xxxxxxx

NIE

- inne: xxxxxxxxx

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. opis przedmiotu zamówienia

 

Sosnowiec, dnia 21.01.2019r.

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn utrzymanie w ruchu i konserwacja systemu alarmowego antywłamaniowego SATEL, centrali alarmowej INTEGRA, wraz z systemem zasilania akumulatorowego i czujkami przestrzennymi, zlokalizowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu

wpłynęły dwie oferty

Korzystniejszą ofertę złożyła firma: ALTEL z siedzib w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 201/9,