a a a
A A A

[21.11.2018] Wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Klonowej 12 w SosnowcuSosnowiec 21.11.2018 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Klonowej 12 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 26.11.2018 r.

Godzina 10ºº

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

W. Porębski (32) 290-18-55

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości xxxxxx

NIE

- inne: ….........xxxxx..........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

30 dni od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Klonowej 12 w Sosnowcu, w zakresie ściany zewnętrznej okna na drzwi wejściowe łącznie z podestem.

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy