a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ulicy Czystej 9 w SosnowcuSosnowiec dn. 29.10.2018 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ulicy Czystej 9 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 5.11.2018 r.

Godzina 12.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Ewa Żemelska-Nowak, tel. 32 290 18 52

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum 48 miesięcy

TAK

- inne: …................xxxx...................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

4 tygodnie od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Sosnowiec, dnia 21.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn:

,,Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Czystej 9 w Sosnowcu '' wpłynęły 3 oferty.

Wybrano ofertę firmy - PUHP ,,ARWENA''z siedzibą w Rogoźniku.