a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Utylizacja łącznie 500 kg odpadów niebezpiecznych typu papa odpadowa 17 03 80Sosnowiec, 05.10.2018 r.

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Utylizacja łącznie 500 kg odpadów niebezpiecznych typu papa odpadowa 17 03 80

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 10.10.2018 r.

Godzina 12.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Małgorzata Stępel-Anuchta

(m.stepel@mzzl.pl, 032 290 18 29)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: ....... xxxxxx....... miesiące

NIE

- inne: ....... xxxxxx.......

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

Do 31 października br.

 

Papa zostanie dostarczona do miejsca utylizacji przez Zakład, maksymalna odległość punktu utylizacji od siedziby Zakładu w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a - 15 km.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

Sosnowiec, dnia 12.10.2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: utylizację łącznie 500 kg odpadów niebezpiecznych typu papa odpadowa 17 03 80 wpłynęły dwie oferty, z czego oferta firmy P. W. EKO REK Mirosław Bajor z Dąbrowy Górniczej jest korzystniejsza cenowo.