a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 29 w Sosnowcu 

Sosnowiec dn. 9.08.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 29 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 24.08.2018 r.

Godzina 12.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Ewa Żemelska-Nowak, tel. 32 290 18 52

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesięcy

TAK

- inne: …........xxxxxxxxxxxx...........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

1 miesiąc od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej z uwzględnieniem cen jednostkowych.

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. opis przedmiotu zamówienia

  3. przedmiar

Sosnowiec, dnia 4.09.2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn:,, Wykonania remontu dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 29 w Sosnowcu'' wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy - Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Śliwiński z siedzibą w Sosnowcu .