a a a
A A A

[19.06.2018]Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji elewacji budynku przy ul. Wrzosowej 11 w Sosnowcu
 

Sosnowiec 19.06.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji elewacji budynku przy ul. Wrzosowej 11 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

 

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 22.06.2018 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Pani Edyta Rdzanek - Specjalista ds. administracyjno- technicznych ADM-7, (tel. 32 263 38 51)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: .....xxx......... miesiące

NIE

- inne: …................xxxx...................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

Do dnia 03.07.2018 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji elewacji budynku przy ul. Wrzosowej 11 w Sosnowcu (stwierdzono obecność kowala bezskrzydłego).

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy