a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie rolety aluminowej nadtynkowej antywłamaniowej wraz z montażem w budynku przy ul. Wrzosowej 8 (biuro Administracji Nr 7) w Sosnowcu 

Sosnowiec 12.06.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie rolety aluminowej nadtynkowej antywłamaniowej wraz z montażem w budynku przy ul. Wrzosowej 8 (biuro Administracji Nr 7) w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 15.06.2018 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Wiesława Gęgotek (32) 290-18-71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 36 miesiące

TAK

- inne: …....xxxxxxxxxxxxxx...............................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

1 miesiąc od podpisania umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. opis przedmiotu zamówienia/rysunek

 

 

Sosnowiec, dnia 18.06.2018r

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie rolety aluminiowej nadtynkowej antywłamaniowej wraz z montażem w budynku przy ul. Wrzosowej 8 biuro Administracji Nr 7 w Sosnowcu.

…............................................................................................................................................................

wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyła firma PPUH „SOBIMEX” ul. Grota Roweckiego 6 41-200 Sosnowiec.