a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie zabiegów deratyzacji w pomieszczeniach podziemia budynku przy ul. Teatralnej 1 w SosnowcuSosnowiec 09.03.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie zabiegów deratyzacji w pomieszczeniach podziemia budynku przy ul. Teatralnej 1 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 14.03.2018 r.

Godzina 11:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Sielańczyk Dorota (d.sielanczyk@mzzl.pl)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: xxxxxx

NIE

- inne: xxxxxx

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

jeden miesiąc

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów dezynfekcji, deratyzacji i deodoryzacji polegających na zastosowaniu środków gryzoniobójczych mających na celu wyeliminowanie gryzoni w budynku przy ul. Teatralnej 1 (archiwum + pomieszczenie wc + piwnice/500m2) w Sosnowcu. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozłożenie 6 sztuk karmników deratyzacyjnych na placu (rozkładanie trutki raz w tygodniu przez okres jednego miesiąca).

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

                                                                                                                                                                                                                                Sosnowiec 15.03.2018r

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty na: Wykonanie  zabiegu deratyzacji, dezynfekcji, deodoryzacji w pomieszczeniach budynku Teatralna 1 ( wc,archiwum,piwnice)…............................................................................................................................................................

wpłynęły dwie   oferty.

 Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma ''Scorpions'' Zakład DDD Emilia Matkowska  ul. Szymanowskiego 2 41-219 Sosnowiec