a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych o przeciętnej powierzchni 40 m2 administrowanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. 

Sosnowiec 06.03.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonywanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych o przeciętnej powierzchni 40madministrowanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 08.03.2018 r.

Godzina 14:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Krzysztof Makuch tel. (32) 290 18 71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto (sumaryczna)

TAK

- gwarancja jakości - minimum: xxxxxxxx

NIE

- inne:xxxxxxxxx

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

do końca 2018 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA. Przeciętne mieszkanie obejmuje 1 pokój lub 2 pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i WC. Proszę podać cenę w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia oraz sumarycznie.

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. przedmiar/opis przdmiotu zamówienia

 

Sosnowiec dnia 13.03.2018 r.
 
Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do złożenia oferty pn: 

wykonywanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych o przeciętnej powierzchni 40 m2 administrowanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu,

wpłyneło sześć ofert.

 

Po spełnieniu wymogów formalnych, najkorzystniejszą złożyła firma:  PABLEX-ELEKTRO-INSTAL Paweł Bąchor                            41-218 Sosnowiec ul. Łużycka 13,