a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Spadochroniarzy 6/9 w Sosnowcu 


 


 

Sosnowiec 06.12.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Spadochroniarzy 6/9 w Sosnowcu

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 07.12.2017 r.

Godzina 14:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Ewa Grzelak (e.grzelak@mzzl.pl)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 24 miesięcy

TAK

- inne: …...................................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

pilne

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. przedmiar robót

 

 

 

Sosnowiec, dnia 15.12.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Spadochroniarzy 6/9 w Sosnowcu

 

…............................................................................................................................................................

 

wpłynęła jedna oferta

 

 

 

 

Ofertę złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Majewski z siedzibą w Myszkowie