a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Wykonywanie robót budowlanych dotyczących zaleceń kominiarskich w budynkach mieszkalnych Gminy SosnowiecSosnowiec 28.11.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonywanie robót budowlanych dotyczących zaleceń kominiarskich w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 04.12.2017 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Ewa Żemelska-Nowak, tel. (32) 290 18 52

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 24 miesiące

TAK

- inne: …........xxxxxx...........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

02.01.2018 - 31.12.2018

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA. Wraz z formularzem ofertowym należy przedłożyć:

-wypełnioną tabelę – obliczenie ceny oferty (wartość z tabeli należy wpisać w odpowiednie miejsce w formularzu ofertowym),

-kserokopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00zł (dwieście tysięcy złotych).

 

Oferty Wykonawców będą uznane za niezgodne z wymogami Zamawiającego, jeżeli:

  • będą złożone w innej formie niż na wymaganym formularzu,

  • brak będzie któregoś z wymaganych dokumentów,

  • formularz ofertowy będzie zawierał niewypełnione miejsca,

  • wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej wymaganego minimum

    i tym samym nie będą brane pod uwagę.

 

 

Przy wyborze oferty decydująca będzie cena brutto. Wykonawca może zaoferować okres gwarancji wyższy niż wymagane minimum (24 miesiące), lecz nie będzie to miało wpływu na wybór oferty.

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. tabela – obliczenie ceny oferty

3. specyfikacja

 

 

Sosnowiec, dnia 13.12.2017r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn:

,,Wykonywanie zaleceń kominiarskich w budynkach mieszkalnych Gminy Sosnowiec '' wpłynęła oferta Zakładu Remontowo-Budowlanego R. Majewski z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 48 , która została zaakceptowana.