a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem c.o. na gaz w mieszkaniu przy ul. Grota - Roweckiego 20/17 w Sosnowcu 

Sosnowiec 06.11.2017 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem c.o. na gaz w mieszkaniu przy ul. Grota - Roweckiego 20/17 w Sosnowcu

 

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

TAK

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 08.11.2017 r.

Godzina 10ºº

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

 

Mieczysław Jóźwiak 32 290-18-52

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: ......xxxx........ miesiące

NIE

- inne: …..........xxxx.........................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

15.12.2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. przedmiar

 

 

 

Sosnowiec, dnia 15.11.2017r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i projektu c.o. na gaz przy ul. Grota Roweckiego 20/17 w Sosnowcu.

 

…............................................................................................................................................................

 

wpłynęło pięć ofert

 

Najkorzystniejszą złożyła firma Instalacyjno – Budowlana Henryk Krzystek Sosnowiec ul. Dojazd 14/40